Privacyverklaring

De gemeente Alkmaar gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en leggen alleen vast wat echt nodig is. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via onze dienstverlening op de website verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Cookies

Erfgoedalkmaar.nl maakt gebruik van cookies. Cookies verzamelen automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van de website. Deze informatie is anoniem. Bekijk ons cookiebeleid >>

Persoonsgegevens verstrekken

De informatie die u zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor het aanvragen van producten, gebruikt de gemeente alleen voor de afhandeling van uw aanvraag. En voor een eventuele informatie-uitwisseling met derden, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst. De gegevens bewaart en vernietigt de gemeente overeenkomstig de eisen van de Archiefwet. Om uw privacy te beschermen, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt ook voor persoonsgegevens die verwerkt worden via de website. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van anderen die door links met deze website verbonden zijn.

Privacy en gegevensverwerking binnen gemeente Alkmaar

Privacy afspraken WMO >>

De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk om op een goede manier om te gaan met uw gegevens. Uw gegevens blijven altijd van u, ook als u ons uw gegevens toevertrouwt. Als wij gegevens van u nodig hebben dan is dat om u ergens mee te helpen of om te voldoen aan de wet. Wij gebruiken de gegevens die u ons heeft gegeven natuurlijk alleen voor het doel waarvoor u ons die gegevens heeft gegeven.

Als u de website van de gemeente Alkmaar bezoekt dan kan dat volledig anoniem. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in algemene gegevens die iets zeggen over het bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, de tijdstippen van het bezoek (bijvoorbeeld overdag of in de avonduren) en welke pagina’s het meest bezocht worden. Deze gegevens zijn voor ons nuttig om de website te kunnen verbeteren.

Privacyverklaring 

1. Inleiding
Nieuwe technieken ontwikkelen zich razendsnel binnen overheidsinstellingen. Wij zijn ons hiervan bewust en we doen er alles aan uw privacy te beschermen. Onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging. Maar ook door zo min mogelijk gegevens te verzamelen en eerlijk te zijn over wat we verzamelen en waarom. Binnen de gemeente wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon. Bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld bij het afnemen van diensten. Zoals het aanvragen van een vergunning, subsidie of een voorziening. We zullen de gegevens niet gebruiken voor iets anders dan wat is afgesproken. Er zijn twee belangrijke wetten als het om gegevensbescherming gaat.

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.In die wetten staat waar iedereen, dus ook de gemeente Alkmaar, zich aan moet houden bij het verwerken van persoonsgegevens. Deze regels vormen, voor de gemeente Alkmaar, de basis voor het goed omgaan met persoonsgegevens.2. Uitgangspunten
  De gemeente zorgt voor de beveiliging van persoonsgegevens en respecteert uw privacy. De volgende punten zijn voor ons de basis van goed omgaan met uw gegevens:
  Rechtmatigheid (mag het volgens de wet?),
  behoorlijkheid (gaat het op een goede manier?),
  transparantie (zijn we open over wat wij doen?)
  Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie houdt in dat er inzichtelijk is of, hoeveel en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. Informatie hierover moet eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk te zijn.
  Grondslag (reden dat we gegevens verzamelen) en doelbinding (het doel waarvoor we gegevens verzamelen)
  Wij verzamelen en verwerken gegevens alleen met een van te voren bepaald, duidelijk omschreven doel. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat mag volgens de wet.
  Minimale gegevensverwerking (we gebruiken niet meer gegevens dan nodig)
  Wij willen zo min mogelijk gegevens verwerken. Daarom verwerken wij alleen de gegevens die we nodig hebben om een dienst te verlenen of aan wettelijke verplichting te voldoen. Als het kan verwerken we minder of geen persoonsgegevens.
  Bewaartermijn (hoe lang bewaren we gegevens)
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is of moet volgens de wet. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren of om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
  Integriteit en vertrouwelijkheid (uw gegevens zijn van u en die delen wij niet zomaar met iedereen)
  De gemeente behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.
  Subsidiariteit (de invloed op uw leven wordt zoveel mogelijk beperkt)
  Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, zorgen wij dat de invloed op uw leven tot het minimum wordt beperkt.
  Proportionaliteit (verzamelde gegevens staan in verhouding tot wat we ermee doen)
  De hoeveelheid gegevens die wij verzamelen staan in verhouding tot waar we het voor nodig hebben. Als wij iets willen doen waarvoor wij veel gegevens nodig hebben dan kijken we of we dit wel moeten doen.3. Register van verwerkingsactiviteiten
  We vinden het belangrijk om duidelijk te zijn over welke gegevens wij gebruiken. Daarom hebben wij een overzicht opgesteld van alle verwerkingen; het verwerkingsregister, hierin is vastgelegd:- Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking;
  – Waarom we de verwerking doen (wat is het doel);
  – Wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking;
  – Welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
  – Met wie we de gegevens eventueel delen;
  – Hoe lang we de gegevens bewaren;
  – Hoe we de gegevens beveiligen.

2. Verwerkers en ontvangers

Omdat de gemeente veel verschillende taken heeft maken wij bij de verwerking van persoonsgegevens soms gebruik van andere bedrijven. We maken afspraken met deze bedrijven over hoe zij met de gegevens om moeten gaan. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. In ons verwerkingsregister kunt u zien met welke bedrijven we samenwerken. Ook kunt u hier vinden welke gegevens door die bedrijven worden verwerkt.

3. Rechten van betrokkenen
Volgens Europese wetgeving heeft u een aantal rechten op het gebied van uw gegevens, hieronder vind u een overzicht.
Recht op informatie: u mag aan ons vragen of wij gegevens van u verwerken.
Inzagerecht: u mag controleren welke gegevens wij van u verwerken en op welke manier wij dat doen.
Correctierecht: als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om dit te laten aanpassen.
Het recht om vergeten te worden: als wij gegevens van u hebben verzameld op basis van uw toestemming kunt u die toestemming intrekken. Dat betekent dat wij die gegevens verwijderen.
Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, behalve als er een goede reden is waarom wij die gegevens toch moeten verwerken.
U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om gebruik te maken van een van deze rechten. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via DigiD worden ingediend. Wij beoordelen een verzoek binnen vier weken. Als wij niet aan uw verzoek voldoen, laten wij u weten waarom. Bent u het niet eens met de afwijzing van uw verzoek? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente of een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

4. Website en cookies
Als u via onze site iets aanvraagt, vragen wij u soms om in te loggen met uw DigiD. We gebruiken uw gegevens dan alleen voor die aanvraag.
Om de toegankelijkheid van de website te verbeteren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een melding dat u op onze bent geweest. Met behulp van een cookie kunnen wij u op onze website de volgende keer sneller helpen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.
U kunt cookies weigeren. Wij wijzen u er echter op dat dit website onderdelen kan vertragen of blokkeren. Via de helpfunctie van uw browser (vaak terug te vinden in het menu “opties”) vindt u meer informatie over cookies.

5. Informatiebeveiliging
Op basis van het Informatiebeveiligingsbeleid zijn maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen. Informatieveiligheid is een eerste voorwaarde voor gegevensbescherming in het kader van privacy.

6. Wijzigen privacybeleid
Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
6.1 wijzigingen ten opzicht van de vorige versie
Omdat dit de eerste versie is zijn er nog geen wijzigingen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer A. van Heijningen, functionaris Gegevensbescherming via telefoonnummer 06 131 988 19 of per e-mail fg@alkmaar.nl.